Kannanotot ja tiedotteet

TIEDOTE 21.5.2018

Eläimen hyvinvointi ja terveys mukana tuotantoeläinten jalostuksessa

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry on huolissaan joistakin tuotantoeläinten jalostuksen epätoivotuista seurauksista. Jos tuotantoeläinten jalostustavoitteena on ensisijaisesti korkea tuotos, se syrjäyttää helposti sellaiset ominaisuudet, jotka ovat vahvasti kytköksissä eläinten hyvinvointiin ja terveyteen.

Esimerkkejä näistä ominaisuuksista ovat mm. nopeakasvuisuus, suuri koko, kaksoislihaksisuus ja korkea tuotosvolyymi. Belgian sininen -nautarotu ei pysty synnyttämään normaalisti vasikan kaksoislihaksen ja suuren koon takia. Emakoiden pahnuekoot taas tietyillä jalostuslinjoilla alkavat olla niin suuria, että emo ei pysty niitä enää yksin hoitamaan. Euroopassa vallitseva broilerityyppi on nopeakasvuinen, jolloin lintujen jalkaterveys on kovilla. Turkistalousmaissa suurikokoisten kettujen silmäluomien rakenne ja nahan poimuisuus saattavat aiheuttaa alttiutta silmäsairauksille.

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry korostaa suomalaisen kotieläinelinkeinon omaa vastuuta eläinjalostuksessa. Tavoitteena tulee olla terveet, elinvoimaiset ja toimintakykyiset tuotantoeläimet. Elinkeino onkin yhteisesti sopinut mm. ettei se hyväksy Belgian sininen- nautarodun jalostamista. Suomessa broilerien kasvunopeutta hillitään ja kuivikepohja pidetään kuivana, jotta broilerien jalkaterveys säilyisi hyvänä. Suomalainen turkisala on linjannut, ettei se hyväksy suurikokoisten kettujen jalostamista ja kettujen rakenteeseen ja nahan poimuisuuteen kiinnitetään jalostusvalinnoissa huomiota.

”Eläinjalostus on laajaa kansainvälistä toimintaa ja siihen voi olla vaikea vaikuttaa. Elinkeinon yhteisillä vastuullisilla toimilla voidaan kuitenkin myös geneettisiä ongelmia ehkäistä. Terveet ja elinvoimaiset tuotantoeläimet ovat kannattavan tuotannon lähtökohta.”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Martin Ylikännö.

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry on valtakunnallisesti toimiva eläinsuojeluyhdistys, jonka tavoitteena on tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen tuotanto-olosuhteet huomioiden. TEH ry on osallistunut kansalaisjärjestönä mm. uuden kansallisen eläinten hyvinvointilain valmisteluun, jossa tullaan säätämään myös eläinjalostuksesta.

 

Lisätietoja

Yhdistyksen puheenjohtaja Martin Ylikännö martin.ylikanno@koskinasula.fi

Yhdistyksen sihteeri Leena Suojala leena.suojala@mtk.fi p. 0407792945

 

19.4.2016 TIEDOTE      

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry: Tiedä lihasi alkuperä!

Joukkoruokailussa ja ravintoloissa täytyy olla mahdollisuus tietää missä liha on tuotettu. Tiedostava kuluttaja voisi näin antaa tukensa kotimaiselle tuotannolle myös syödessään ravintolassa.

Julkiset ruokapalvelut ja etenkin suuret ravintolaketjut onnistuvat helposti kadottamaan lihan alkuperän. Kuluttaja ei tiedä mistä hänen syömänsä liha on peräisin, miten se on tuotettu ja täyttääkö tuotanto-olosuhteet edes suomalaiset vähimmäisvaatimukset eläinten hyvinvoinnin osalta. Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry on huolissaan siitä, että lihan alkuperämerkintä jää usein ravintolan vapaaehtoisuuden varaan. Alkuperän tulee näkyä ravintoloissa ja ruokaloissa käytetyssä lihassa.

Lihavalmisteiden kuten makkaroiden ja leikkeleiden osalta niihin käytetyn lihan alkuperä on valitettavasti vielä enemmän pimennossa kuluttajalta. Vaikka kauppojen kuluttajapakkauksissa viestitään suomalaisuutta, ei käytetyn lihan alkuperää tarvitse merkitä pakkaukseen. Liha ei välttämättä ole kotimaista, vaikka pakkauksen mielikuva siihen viittaakin. Käytetyn lihan alkuperä tulee näkyä myös lihavalmistepakkausten merkinnöissä.

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry korostaa, että kotimainen liha tulee suomalaiselta tilalta, ei jalostuslaitoksesta. Suomalaista tuotantoa ja tuotantoeläinten hyvinvointia tuetaan vain ostamalla kotimaisesta raaka-aineesta tehtyjä tuotteita. Kotimaiseen ruokaan käytetyt eurot jäävät hyödyttämään suomalaista taloutta. Sekä ruuan tuotanto ja jalostus ovat merkittäviä työllistäjiä Suomessa.

-Suomessa tulee huolehtia siitä, että kotieläintuotantomme kilpailukyky ja kannattavuus säilyy. Kun tuotanto on kannattavaa, voidaan eläinten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä ottaa paremmin käyttöön, sanoo Ylikännö.

-Lisäksi on muistettava, että oma elinvoimainen ruokaketju on tärkeä osa jokaisen itsenäisen valtion rakennetta ja huoltovarmuutta, lisää yhdistyksen puheenjohtaja Martin Ylikännö

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry edistää tuotantoeläinten hyvinvointia ja terveyttä huomioiden myös tuotantoympäristön. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa v 2016 sikayrittäjä Martin Ylikännö Huittisista.

Yhdistyksen nettisivut www.teh.fi .

 

Lisätietoja:

Pj Martin Ylikännö  koskinasula@pp.inet.fi , p. 0400797458

Siht Leena Suojala leena.suojala@mtk.fi, p. 0407792945

 

Tiedote 26.2.2015

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistyksen TEH ry vaatii maalaisjärkeä eläinsuojelulain uudistukseen.

Yhdistys muistuttaa, että suomalaisten tuotantoeläinten hyvinvointia voidaan edistää vain niin kauan kuin meillä on omaa kotieläintuotantoa. Riski, että lainsäädännöllä suojellaan eläintuotanto pois Suomesta, on olemassa.

Eläinsuojelulakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry korostaa, että eläinsuojelulain uudistamisessa tavoitteena on tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäminen, mutta se tulee nähdä osana laajempaa kokonaisuutta. Toimittaessa unionin vapailla elintarvikemarkkinoilla, on kotieläintuotannon oltava avointa ja vastuullista, mutta ennen kaikkea kannattavaa. Suomessa markkinoilla on eläintuotteita, jotka on tuotettu maissa, joiden eläinsuojelulainsäädäntö ei täytä meidän kansallisen eläinsuojelulakimme vaatimuksia. Tuontielintarvikkeiden tuotantomenetelmiin emme voi kansallisesti vaikuttaa. Kansallisesti tiukemmat eläinsuojeluvaatimukset vääristävät kilpailua ja heikentäisivät entisestään suomalaisen tuotannon kannattavuutta. Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämisestä tulee huolehtia vapaaehtoisin keinoin ja korvausjärjestelmää kehittämällä, ei karkottamalla tuotanto Suomen ulkopuolelle.

-Ruuan tuotanto ja jalostus ovat merkittäviä työllistäjiä myös Suomessa. Meillä ei ole enää varaa menettää enempää tuotannollisia työpaikkoja. Kotimaiseen ruokaan käytetyt eurot jäävät hyödyttämään suomalaista taloutta. Lisäksi on muistettava, että oma elinvoimainen ruokaketju on tärkeä osa jokaisen itsenäisen valtion rakennetta, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Martin Ylikännö.

-Suomessa tulee huolehtia siitä, että kotieläintuotantomme kilpailukykyä ei rapauteta ylisääntelyllä. Tämä on mahdollista ilman, että eläinten hyvinvoinnista joudutaan tinkimään, lisää Ylikännö.

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry ja sen asiantuntijat ovat käytettävissä, kun pohditaan keinoja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. TEH ry korostaa, että asetusten minimivaatimukset esim. karsinan pinta-alalle eivät yksin takaa eläimen hyvinvointia, vaan hyvinvoinnin takana on eläinten hoitaja, joka on aina vastuussa eläintensä hyvinvoinnista. Myös kannattavuus on riippuvainen hoitajan ammattitaidosta ja osaamisesta ja vain hyvinvoiva tuotantoeläin on kannattava.

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry on perustettu keväällä 2012. Yhdistyksen tarkoituksena on tuotantoeläinten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tuotantoympäristö huomioiden. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa v 2015 Martin Ylikännö Huittisista. Yhdistyksen nettisivut www.teh.fi.

 

TEH ry:n tiedote 3.2.2014:

Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry muistuttaa, että suomalaisten sikojen hyvinvointia voidaan edistää vain niin kauan kuin meillä on kotimaista sianlihantuotantoa.

 

 

 

 

TEH ry:n kannanotot vuonna 2013:

1. Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry suosittelee, että vasikoiden nupoutus tehdään rauhoituksessa ja paikallispuudutuksessa sekä toimenpiteestä aiheutuvaa pitempikestoista kipua hoidetaan tulehduskipulääkkeellä.

2. Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry on huolestunut loppukevään kuiviketilanteesta. Kuivikkeiden saatavuus on paikoitellen ollut ongelmallista, erityisesti turpeen ja oljen osalta. Niukkuudesta johtuen hinta on jopa kolminkertaistunut ja aiheuttanut lisäkustannuksia muutenkin tiukassa taloudellisessa tilanteessa toimiville kotieläintiloille. Riittävä kuivitus on ehdoton edellytys eläinten hyvinvoinnille.

3. Tuotantoeläinten hyvinvointiyhdistys TEH ry muistuttaa hyvinvointitukeen sitoutuneita kotieläintuottajia huolehtimaan terveydenhuoltosuunnitelman päivityksestä 30.4. 2013 mennessä ottamalla yhteys hyvissä ajoin terveydenhuoltoeläinlääkäriin.